Нормативна база

Лікарські засоби

Народний рейтинг лікарів

Інші розділи

Зворотній зв'язок

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-03/54400; прийнятий: 29-12-2003; чинний
Видавник: Міністерство охорони здоров'я України
Тип документа: Висновок, Перелік, Форма типового документа


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник головного

державного санітарного

лікаря України

С.П.Бережнов

29.12.2003

№ 05.03.02-03/54400

ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД (перелік у додатку), а також об'єкти, на які проведена державна санітарно-епідеміологічна експертиза на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати тощо)

__________________________________________________________________

                   (назва об'єкта експертизи)

    1. Сфера  застосування та реалізації об'єкта експертизи:  Усі

сфери ____________________________________________________________

        (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. Код за УКТ ЗЕД:

Перелік кодів у додатку

__________________________________________________________________

             (код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД, артикул)

    3. Країна походження: Усі країни

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

             (країна походження об'єкта експертизи)

    4. Виробник: Усі виробники

________________________________________________________________

       (найменування та реквізити виробника, розробника,

  власника або його представника в Україні, місцезнаходження,

                  телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД (Перелік у додатку), а також об'єкти, на які проведена державна санітарно-епідеміологічна експертиза на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати тощо) можуть бути ввезеними та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи конкретної продукції приймається відповідним головним державним санітарним лікарем.

Термін дії висновку до 01.01.2005 р.

    Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе

__________________________________________________________________

                  (власник, заявник, виробник)

    Санітарно-епідеміологічний контроль        на        кордоні:

радіологічний,  на відповідність НРБ,  додержання протиепідемічних

заходів.

Санітарно-епідеміологічний контроль при розмитненні - не потребує.

Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд щодо поводження з об'єктами на території України здійснювати згідно відповідних санітарних правил і норм.

Голова експертної
комісії Інституту медицини
праці академік НАН і АМН України
Голова експертної
комісії Інституту гігієни та
медичної екології член-кор.
АМН України
Голова експертної
комісії Інституту екогігієни
та токсикології член-кор.
АМН України


Ю.І.КундієвА.М.СердюкМ.Г.Проданчук

Додаток

до висновку державної

санітарно-епідеміологічної

експертизи

29.12.2003

№ 05.03.02-03/54400

ПЕРЕЛІК

об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД  ( див. текст )


0101 Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:
0102 Велика рогата худоба жива:
0103 Свині живі:
0104 Вівці або кози живі:
0105 Свійська птиця жива (півні, кури, качки, гуси, індики, індички та цесарки):
0106 00 Інші тварини живі:
0301 10 - декоративна риба
2504 Графіт природній:
2512 00 00 00 Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні крем'яні землі з питомою вагою не більш як 1, кальциновані або некальциновані
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми
2515 Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші види вапняків для монументів або будівництва з питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
2516 Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів або будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми: (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
2517 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що звичайно використовуються як наповнення бетону або для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам [дорожні покриття з щебеню] з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів, з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позиції 2525 або 2516, термічно оброблені або необроблені:
2518 Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт обтесаний або грубо оброблений, розпиляний або розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи гудронований):
2519 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:
2521 00 00 00 Флюс вапнистий; вапняк та інший вапняковий камінь, використовані для виготовлення вапна або цементу
2522 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду та гідроксиду кальцію товарної позиції 2825:
2523 Порталцемент, глиноземистий цемент, шлакопортландцемент, сульфостійкий цемент та подібні цементи, які тверднуть від води, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів:
2525 Слюда, включаючи розчеплену на пластини або луски неправильної форми (splittings); відходи слюди:
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений; розпиляний або нерозпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; тальк:
2527 00 00 00 Кріоліт природний; хіоліт природний
2528 Борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів; борна кислота природна з вмістом не більш як 85 мас. % H BO у перерахунку на суху речовину: 3 3
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий; флюорит [плавиковий шпат]:
2530 Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань:
2601 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит %
2612 Руди та концентрати уранові або торієві:
2613 Руди та концентрати молібденові:
2614 00 Руди та концентрати титанові:
2615 Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві:
2616 Руди та концентрати дорогоцінних металів:
2617 Руди та концентрати інші:
2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів
2619 00 Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів:
2620 Зола та інші відходи (крім відходів виробництва чорних металів), що містять метал або сполуки металів:
2621 00 00 00 Інші шлаки та золи, включаючи золу морських водоростей (келп)
2701 Вугілля кам'яне; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, виготовлені з кам'яного вугілля:
2702 Лігніт (буре вугілля) агломерований або неагломерований, крім гагату:
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрібняк) агломерований або неагломерований
2704 00 Кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:
2705 00 00 00 Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний та подібні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних мінералів:
2711 Газ нафтовий та інші вуглеводні у газоподібному стані:
2716 00 00 00 Електроенергія
2804 61 00 00 - - з вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
2818 20 00 00 - оксид алюмінію, крім штучного корунду
2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:
2937 Гормони природні або отримані в результаті синтезу; їх похідні, що використовуються головним чином як гормони; інші стероїди, що використовуються головним чином як гормони:
2938 Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2939 Алкалоїди рослинного походження природні або синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
2940 00 Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та складні ефіри цукрів та їх солі, крім речовин товарної позиції 2937, 2938 або 2939:
3001 Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів або їх секретів, призначені для органотерапевтичних цілей; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, призначені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших угруповань (крім 3001 10*, 3001 90 10 00*):
3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані біотехнологічними процесами; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічна продукція:
3004 Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі:
3601 00 00 00 Порох
3602 00 00 Готові вибухові речовини, крім пороху:
3603 00 Шнури бікфордові, шнури детонаторні; капсули ударні чи детонаторні, запали, електродетонатори
3701 Фотоплатівки та фотоплівки плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівки плоскі для моментальної фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, в упаковках або без них:
3702 Фотоплівки сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівки для моментальної фотографії у рулонах, сенсибілізовані, несенсибілізовані:
3705 Фотоплатівки та фотоплівки, експоновані та проявлені, крім кіноплівок:
3706 Кіноплівки, експоновані та проявлені, із звуковою доріжкою чи без звукової доріжки, або які складаються лише із звукової доріжки:
3801 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст, брусків, пластинок або інших напівфабрикатів:
3821 00 00 00 Середовища культурні для вирощування мікроорганізмів
3923 40 10 00 - - бобіни, котушки та аналогічні вироби для намотування фото- та кіноплівок або стрічок, плівок тощо, зазначені у товарних позиціях 8523 і 8524
3923 50 90 00 - - інші
3923 90 - інші:
4006 10 00 00 - протекторні заготівки для відновлення гумових шин
4011 Шини пневматичні гумові нові:
4012 Шини пневматичні гумові, відновлені або ті, що вже використовувались; литі шини або еластик-шини із змінними протекторами та ободні стрічки, гумові:
4013 Камери гумові:
4016 93 - - прокладки, шайби тощо:
4016 94 00 00 - - амортизатори для причалювання човнів, надувні або ненадувні
4401 Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін, брикетів, гранул тощо:
4403 Лісоматеріали необроблені, обкоровані або необкоровані, начорно брусовані або небрусовані:
4404 Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі та кілки, загострені, але не розпиляні вздовж; деревина обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута і не оброблена іншим способом, використовувана для виробництва палиць, парасольок, ручок для інструментів тощо; деревина у вигляді трісок, пластинок, стрічок тощо:
4405 00 00 00 Шерсть деревна; борошно деревне
4406 Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних колій:
4407 Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж, колоті або лущені, обтесані або необтесані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип, завтовшки понад 6 мм:
4409 Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані паркетні дощечки та фриз) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із скісними краями, із з'єднанням у вигляді напівкруглої кальовки, фасонні, закруглені тощо) вздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип: (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
4414 00 Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:
4415 10 90 - - барабани для кабелів
4415 20 - піддони, дерев'яні піддони з бортами та інші завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів:
4415 20 20 - - піддони плоскі; борти для піддонів
4416 00 10 - клепка, розпиляна або не розпиляна по одній основній поверхні, але не оброблена інакше
4417 00 Інструменти, оправи та ручки для інструментів з деревини, частини та ручки для мітел або щіток; дерев'яні форми, колодки та розтяжки для взуття:
4420 Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки, коробки для ювелірних та аналогічних виробів; дерев'яні статуетки та інші декоративні вироби; дерев'яні меблі, що не належать до групи 94:
4421 інші вироби з дерева:
4601 Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали для плетіння, плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зв'язані у паралельні пасма або зіткані у вигляді листів, закінчені або незакінчені вироби (наприклад, циновки, солом'яні мати та ширми):
4602 Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо з матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції 4601; вироби з луфи:
4701 00 Маса з деревини механічна:
4702 00 00 00 Целюлоза з деревини, розчинні сорти
4802 20 00 00 - папір та картон, що використовуються як основа для світлочутливого, теплочутливого чи електрочутливого паперу або картону
4802 30 00 00 - папір та картон, що використовуються як основа для копіювального паперу
4817 Конверти, закриті поштові листівки (листи-секретки), поштові листівки без малюнків з паперу або картону та поштовий папір; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять поштові набори:
4819 10 00 00 - коробки та ящики з паперу або картону гофрованих
4819 20 90 00 - - з масою 1 кв.м паперу або картону 600 г або більше
4822 Бобіни, котушки, планшетки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону, перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані:
4823 90 10 00 - - прокладки, шайби та інші ущільнювачі, для цивільної авіації
4823 90 15 00 - - - карти неперфоровані для перфораторів, подані у стрічках або інших формах
4823 90 20 00 - - - папір та картон перфорований для жакардових та аналогічних машин
4823 90 50 00 - - - - розрізані за певними розмірами або формою
4906 00 00 00 Плани та креслення архітектурні або технічні та інші промислові, інженерні, комерційні, топографічні або аналогічні плани і креслення, зроблені від руки в одному примірнику; рукописи; фотопродукція на світлочутливому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище планів, креслень або рукописів
4907 00 Поштові марки, акцизні марки та аналогічні вироби, непогашені, що перебувають в обігу або мають бути в обігу у країні призначення; гербовий папір; банкноти; чеки; акції, облігації та аналогічні цінні папери:
4909 00 Листівки поштові друковані або ілюстровані; друковані листівки з побажаннями або особистими повідомленнями, ілюстровані або не ілюстровані, з конвертами або без конвертів, у наборах або з прикрасами:
4910 00 00 00 Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні
4911 Інші друковані видання, включаючи репродукції, гравюри та фотографії:
5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений)
5003 Відходи шовку (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи ниток та розпушені відходи)
5306 Пряжа лляна:
5501 Джгути з синтетичних ниток:
5502 00 Джгути з штучних ниток:
5609 00 00 00 Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток товарні позиції 5404 або 5405 шпагату, мотузок, канатів або тросів, не включені до інших угруповань
5806 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807; вузькі тканини безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс)
5807 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску, у вигляді стрічок або розрізані за формою або розміром, але не вишиті:
5808 Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони та подібні вироби:
5810 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих орнаментів:
5909 00 Шланги для насосів та аналогічні шланги з текстильних матеріалів, з арматурою або без арматури, з пристроями з інших матеріалів або без них:
6310 Ганчір'я, мотузки та троси, з текстильних матеріалів, у вигляді решток або не придатних для використання речей:
6602 00 00 00 Палиці, палиці-сидіння, хлисти та подібні вироби
6603 Частини, пристосування до виробів товарної позиції 6601 або 6602:
6801 00 00 00 Бруківка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю)
6802 Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основі або без неї; гранули, кришка і порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвлені: (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
6803 00 00 Сланець оброблений та вироби із сланцю чи агломерованого сланцю:
6804 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без обрамлення, призначені для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних чи штучних абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з інших матеріалів або без них:
6805 Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на текстильній, паперовій, картонній або іншій основі, розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:
6813 Набори фрикційні (наприклад, пластини, рулони, стрічки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основі азбесту, інших мінеральних речовин або целюлози, комбіновані чи не комбіновані з текстилем або іншими матеріалами або без них:
6901 00 Цегли, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, кизельгур, триполіт чи діатоміт) або з аналогічних кремнеземистих порід
6907 Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, кам'яних стін, керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
6908 Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, кам'яних стін, керамічні глазуровані; кубики керамічні глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї (крім тих, які використовуються для внутрішніх робіт)
6913 Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:
7001 00 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках:
7002 Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), дротиків, паличок або трубок, необроблене:
7003 Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване, з поглинальним, відбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом
7004 Скло витягне або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідбивальним і шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом
7005 Скло термічне поліроване та скло з матовою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом
7006 00 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене і не комбіноване з іншими матеріалами:
7007 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове
7008 00 Багатошарові ізоляційні вироби скляні
7009 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:
7011 Колби із скла відкриті та їх частини із скла, для електричних ламп, електроннопроменевих трубок або аналогічних виробів:
7012 00 Скляні колби для посудин Дьюара або для інших вакуумних посудин:
7014 00 00 00 Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не оброблені
7015 Скло для годинників та аналогічне скло, скло для окулярів, звичайних або тих, що коригують зір, опуклі, централізовані, увігнуті тощо, оптично не оброблені, скляні порожні сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла (крім 7015 10 00 00)
7016 Блоки для брукування, плитка, цегла, кахлі, черепиця тощо, з пресованого або литого скла, армованого чи ні, для будівництва або споруд; кубики, квадратики та інші шматочки скла, на основі чи без неї, для мозаїк або інших аналогічних оздоблень; скло для вітражів; скло пористе або піноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:
7017 Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний, скляний градуйований чи не градуйований
7018 Намистини скляні, вироби, що імітують природні або культивовані перли, дорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм:
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини):
7020 00 10 10 - - - тиглі з плавленого кварцу
7101 Перли природні або культивовані, оброблені або необроблені, підібрані або непідібрані, але ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні або культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності транспортування:
7102 Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені і незакріплені:
7103 Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово нанизане для зручності транспортування:
7104 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручності транспортування:
7105 Кришка та порошок з природного або синтетичного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:
7106 Срібло (включаючи позолочене срібло та срібло, плаковане платиною), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку:
7107 00 00 00 Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені
7108 Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку (крім 7108 13 10 00):
7109 00 00 00 Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені
7110 Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку:
7111 00 00 00 Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені
7112 Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів:
7113 Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів або з металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами:
7114 Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини цих виробів з дорогоцінних металів або металів, плакованих чи дубльованих дорогоцінними металами:
7115 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами
7116 Вироби з природних або культивованих перлів, з дорогоцінних або напівдорогоцінних природних, штучних чи реконструйованих каменів:
7201 Чавун переробний та дзеркальний чавун у чушках, болванках або інших первинних формах:
7202 Феросплави:
7203 Продукти прямого відновлення залізних руд та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94% у кусках, котунах або подібних формах:
7204 Відходи та брухт чорних металів; залізні або сталеві відходи у зливках для переплавки (шихтові зливки):
7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі:
7206 Залізо та нелегована сталь у зливках або інших первинних формах (за винятком заліза товарної позиції 7203):
7207 Напівфабрикати з заліза та нелегованої сталі:
7208 Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячої прокатки, неплакований, без будь-якого покриття:
7209 Плоский прокат з заліза або нелегованої сталі, завширшки 600 мм або більше, холодної прокатки (обтиснений у холодному стані), неплакований, без будь-якого покриття:
7210 Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі, завширшки 600 мм або більше, плакований з будь-яким покриттям:
7211 Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без будь-якого покриття:
7212 Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким покриттям:
7213 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені із заліза або нелегованої сталі:
7214 Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої сталі, без подальшої обробки, окрім кування, прокатки, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатки:
7215 Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої сталі:
7216 Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталі:
7217 Дріт із заліза або нелегованої сталі:
7218 Сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах; напівфабрикати з нержавіючої сталі:
7219 Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки 600 мм або більше:
7220 Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки менш як 600 мм:
7221 00 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти нержавіючої сталі:
7222 Інші прутки та бруски з нержавіючої сталі; кутки фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі:
7223 00 Дріт з нержавіючої сталі:
7224 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
7225 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:
7226 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
7227 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:
7228 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутки, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:
7229 Дріт з інших легованих сталей:
7301 Палі шпунтові з заліза або сталі, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або не перфоровані, монолітні або зроблені зі збірних елементів; кутки фасонні та спеціальні профілі зварні з заліза або сталі:
7302 Вироби з заліза або сталі для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, стрілки, хрестовини глухого перетинання, розпірки між рейками та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для укладання, з'єднання або закріплення рейок:
7303 00 Труби, трубки і профілі порожнисті, з чавунного литва:
7304 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з заліза або сталі (крім чавунного литва, та труб, які застосовуються у водопостачанні, харчовій промисловості):
7305 Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або з'єднані аналогічним способом) з круглим поперечним перерізом, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм із заліза або сталі:
7306 Труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з відкритим швом або зварні, клепані або з'єднані аналогічним способом) із заліза або сталі:
7307 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) із заліза або сталі:
7308 Металоконструкції, за винятком будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), заліза або сталі; листи, стержні, кутки, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, із заліза або сталі, призначені для використання у металоконструкціях заліза або сталі:
7311 00 Ємності для стиснених або скраплених газів, із заліза або сталі:
7312 Кручений дріт, троси, канати, плетені шнури та аналогічні вироби із заліза або сталі, без електричної ізоляції:
7313 00 00 00 Дріт колючий із заліза або сталі; дріт кручений у хомути або плоский, з колючками або без них, та вільно двічі кручений дріт, що використовується для огорож заліза або сталі
7314 Тканини металеві (включаючи безперервну стрічку), грати, сітки та огорожі із заліза або стального дроту; просічно-витяжний лист із заліза або сталі:
7315 Ланцюги та їх частини із заліза або сталі:
7316 00 00 00 Якорі, гачки та їх частини із заліза або сталі
731700 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (за винятком тих, що відносяться до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби із заліза або сталі, з головками чи без головок з іншого матеріалу, за винятком таких, що мають мідні головки:
7318 Гвинти, болти, гайки, шурупи з квадратною головкою (глухарі), гачки з різьбою, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинні шайби) та аналогічні вироби, із заліза або сталі:
7319 Голки швейні, спиці в'язальні, шила, крючки в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи із заліза або сталі, англійські булавки та інші булавки заліза або сталі, не включені до інших угруповань:
7320 Пружини та листи для них із заліза або сталі:
7324 Устаткування санітарно-технічне та його частини із заліза або сталі
7325 Інші вироби ливарні з заліза або сталі:
7326 Інші вироби з заліза або сталі:
7401 Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена):
7402 00 00 00 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування
7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:
7404 00 Відходи і брухт з міді:
7405 00 00 00 Лігатури на основі міді
7406 Порошки та луска з міді
7407 Прутки, бруски та профілі з міді:
7408 Дріт мідний:
7409 Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:
7410 Фольга мідна (тиснена або ні, без основи або закріплена на папері, картоні, пластмасі чи аналогічних підосновах), завтовшки не більш як 0,15 мм (не враховуючи основу):
7411 Труби та трубки з міді:
7412 Фітинги мідні для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки):
7413 00 Провід багатожильний, троси, плетениці та аналогічні вироби, електрично не ізольовані:
7414 Тканина (включаючи безперервні стрічки), решітки та сітки з мідного дроту; мідні листи просічно-витяжні:
7415 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби для зшивання (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з міді або із заліза або сталі з мідними головками; гвинти, болти, гайки, гаки, що загвинчуються, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби з міді:
7416 00 00 00 Пружини мідні
7419 інші вироби з міді:
7501 Штейни з нікелю, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю:
7502 Нікель необроблений:
7503 00 Відходи та брухт з нікелю:
7505 Прутки, бруски, профілі та дріт з нікелю:
7506 Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю:
7507 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) з нікелю:
7508 інші вироби з нікелю:
7601 Алюміній необроблений:
7602 00 Відходи та брухт з алюмінію:
7604 Прутки, бруски та профілі з алюмінію:
7605 Дріт алюмінієвий:
7606 Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина яких понад 0,2 мм:
7608 Труби та трубки з алюмінію:
7609 00 00 00 Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) з алюмінію
7610 Металоконструкції алюмінієві (крім збірних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання під час будівництва споруд:
7613 00 00 00 Ємності для стисненого або скрапленого газу з алюмінію
7614 Провід багатожильний, троси, плетениці тощо з алюмінію, без електричної ізоляції:
7616 Інші вироби з алюмінію:
7801 Свинець необроблений:
7802 00 00 00 Відходи та брухт із свинцю
7803 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт із свинцю
7804 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска із свинцю:
7805 00 00 00 Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) із свинцю
7806 00 Інші вироби із свинцю:
7902 00 00 00 Відходи та брухт із цинку
7904 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт із цинку
7905 00 00 00 Листи, пластини, стрічки та фольга із цинку
7907 00 00 00 Інші вироби із цинку
8001 Олово необроблене:
8002 00 00 00 Відходи та брухт з олова
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профілі та дріт з олова
8004 00 00 00 Пластини, листи та стрічки з олова, товщина яких понад 0,2 мм
8007 00 00 00 Інші вироби з олова
8101 Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:
8102 Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт:
8103 Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт:
8104 Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
8105 Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт:
8106 00 Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та брухт:
8107 Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт:
8108 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:
8109 Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та брухт:
8110 00 Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та брухт:
8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт:
8112 Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби із цих металів, включаючи відходи та брухт:
8113 00 Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт:
8201 Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, садові фрези, вила, граблі та шкребачки; сокири, садові ножі та аналогічні інструменти з лезом; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання огорожі, ножиці садові та інші ручні інструменти, використовувані у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві:
8202 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна фрезерних пилок та полотна лез беззубих пилок):
8203 Напилки, рашпілі, кліщі (включаючи кусачки), плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні інструменти:
8204 Ключі гайкові ручні (включаючи гайкові, динамометричні ключі); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них:
8205 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), не включені до інших груп; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім обладнання або частин верстатів; кувалди; горни переносні; точильні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом (крім ламп паяльних):
8206 00 00 00 Інструменти двох або більше назв товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі
8207 Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різі, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи інструмент для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або грунтів:
8209 00 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені на них, з металокераміки:
8212 Бритви та леза до них (включаючи заготовки у вигляді лез):
8213 00 00 00 Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці та леза для них
8301 Замки висячі і врізні, замки та засуви (такі, що замикаються ключем, електричні або неелектричні), з недорогоцінних металів; шпінгалети та рами з шпінгалетами, об'єднані із замками, з недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних металів:
8302 Арматура, кріплення та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з оправою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних металів:
8303 00 Сейфи броньовані, двері та секції для банківських сховищ, контейнери, призначені для зберігання грошей і документів, та аналогічні вироби з недорогоцінних металів:
8305 Пристосування для скріплення аркушів у швидкозшивачах чи папках, канцелярські; затискачі і скріпки, індексні карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби дротяні у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання меблів, пакування):
8306 Дзвони, дзвоники, гонги та аналогічні вироби неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та інші прикраси з недорогоцінних металів; рамки для фотокарток, картин або аналогічні рамки з недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних металів:
8307 Трубки гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами чи без них:
8308 Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних металів для одягу, взуття, чохлів, шкіргалантерейних виробів або будь-яких готових швейних виробів та предметів екіпірування; заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів:
8310 00 00 00 Таблички довідникові, таблички-покажчики, таблички з адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та різноманітні вивіски з недорогоцінних металів, крім виробів товарної позиції 9405
8401 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: (крім обладнання, яке було у використанні)
8404 Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, пристрої для чищення паропроводів від сажі, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або паросилових установок:
8407 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:
8408 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі):
8409 Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8404 чи 8407:
8410 Турбіни гідравлічні, колеса гідравлічні та регулятори для них:
8411 Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
8412 Інші двигуни та силові установки:
8413 91 - - для насосів:
8413 91 10 00 - - - для цивільної авіації
8413 91 90 - - - інші:
8413 92 00 00 - - для підіймачів рідини
8414 20 91 00 - - - насоси ручні для велосипедів
8414 20 99 00 - - - інші
8414 90 - частини:
8415 90 - частини:
8416 Пальники топкові для рідкого палива, пальники пиловидного твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для вилучення попелу та аналогічні пристрої:
8419 90 - частини
8420 10 90 00 - - інші частини
8420 91 - - вали:
8420 91 10 00 - - - з чавуну литі
8420 91 30 00 - - - сталеві ковані
8420 91 90 00 - - - інші
8420 99 00 00 - - - інші
8421 23 - - для фільтрування палива чи мастил у карбюраторних та дизельних двигунах з внутрішнім згорянням:
88421 31 - - фільтри забору повітря для двигунів з внутрішнім згорянням:
8422 90 - частини:
8423 Обладнання для зважування, включаючи ваги і терези для перевірки маси виготовлених товарів, крім терез, чутливих до маси 0,05 г або менше; гирі для будь-яких терезів (крім 8423 10 90 00*):
8428 90 - інше обладнання:
8431 Частини, призначені виключно або головним чином для обладнання товарних позицій 8425 - 8430:
8432 10 - плуги:

- борони, розпушувачі, культиватори, обладнання, для корчування та прополювання:
8432 21 00 - - борони дискові
8432 29 - - інші:
8432 90 - частини:
8433 90 00 00 - частини
8434 90 00 00 - частини
8435 90 00 00 - частини
8437 90 00 00 - частини
8438 90 00 00 - частини
8439 91 - - машини або устаткування для виробництва маси волокнистих целюлозних матеріалів:
8439 99 - - інші
8440 90 00 00 - частини
8441 90 - частини
8442 40 00 00 - частини до зазначених машин, апаратів або приладів
8442 50 - друкарські шрифти, кліше, набірні планки, циліндри та інші друкарські елементи; літографський камінь, планки, пластинки та циліндри, підготовлені до друкування (наприклад обточені, шліфовані або поліровані):
8443 90 - частини:
8448 Обладнання допоміжне для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, переривники утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються головним чином для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, оснащення кардів, гребені, філь'єри, планки, нитковолочильники, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):
8450 90 00 00 - частини
8451 90 00 00 - частини
8452 30 - голки для швейних машин:
8452 90 00 00 - інші частини швейних машин
8453 20 00 00 - обладнання для виробництва або ремонту взуття
8453 90 00 00 - частини
8454 Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні тиглі та ливарні машини, використовувані у металургії або ливарному виробництві:
8455 Стани прокатні та вали до них:
8466 Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, гвинтонарізні рознімні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої до верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, використовуваних для ручних робіт:
8467 91 00 00 - - пилок ланцюгових
8467 92 00 00 - - пневматичних інструментів
8467 99 00 00 - - інші
8468 90 00 00 - частини
8471 50 - цифрові блоки оброблення даних інші, ніж у підпозиціях 8471 41 та 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та пристрої виведення:
8471 60 - пристрої введення або пристрої виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої
8472 Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнотів, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або скріплення книг, документів, брошур):
8473 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів тощо), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472:
8474 90 - частини:
8475 90 00 00 - частини
8476 90 00 00 - частини
8477 90 - частини
8478 90 00 00 - частини
8479 89 - інші
8479 90 - частини:
8480 Опоки та виливниці для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:
8481 80 19 00 - - - інші
8482 Підшипники кулькові або роликові, циліндричні або голкові:
8483 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання; зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та з'єднувальні вали (включаючи універсальні шарніри Гука, кардани):
8484 Прокладки та аналогічні ущільнення з листового металу в комбінації з іншими матеріалами або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок різних за складом в упаковках, механічні ущільнення:
8485 Частини обладнання, не включені до інших угруповань, що не мають електричних з'єднань, ізоляторів, контактів, котушок проводів або інших електричних елементів:
8503 00 Частини, призначені виключно або головним чином для машин товарної позиції 8501 або 8502:
8504 50 - інші котушки індуктивності та дроселі:
8504 50 90 00 - - інші
8504 90 - частини:
8505 Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні та з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, з'єднання, муфти, перемикачі швидкостей та гальма; електромагнітні піднімальні головки (крім електромагнітних пристроїв):
8506 Первинні елементи та первинні батареї:
8507 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
8508 90 00 00 - частини
8509 90 - частини:
8510 90 00 00 - частини
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння з запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад генератори постійного та змінного струму) та запобіжники, використовувані у цих двигунах:
8513 Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:
8514 90 - частини:
8515 90 00 00 - частини
8516 80 - елементи опору нагрівальні:
8516 90 00 00 - частини
8517 90 - частини:
8522 Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для апаратів товарних і позицій 8519 - 8521:
8523 Носії для запису звуку або аналогічного запису інших явищ, але незаписані, крім виробів групи 37:
8524 Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису, записані, включаючи матриці та форми для виробництва платівок, крім виробів групи 37:
8529 Частини, призначені головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
8530 90 00 00 - частини
8531 90 - частини:
8532 Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:
8533 Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів:
8534 00 Схеми друковані:
8535 Електрична апаратура для вмикання, переривання, захисту та вимикання струму або для сполучення чи підімкнення електричних кіл (наприклад вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники, громовідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання) для напруги понад 1000 В:
8536 Електрична апаратура для вмикання, переривання, захисту та вимикання струму або для сполучення чи підімкнення електричних кіл (наприклад вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, гасителі коливань, штепсельні вилки і розетки, запобіжники, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В:
8537 Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та інша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподілу електричного струму, або що входять до групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
8538 Частини, призначені тільки або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
8539 90 - частини:
8540 91 00 00 - - трубок електронно-променевих
8540 99 00 00 - - інші
8541 Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові пристрої; фоточутливі напівпровідникові пристрої, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модулі, вмонтовані або не вмонтовані у панелі; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:
8542 Схеми інтегровані електронні та електронні мікромодулі:
8543 90 - частини:
8546 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
8547 Арматура ізолювальна, цілком зроблена з ізоляційних матеріалів або з застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад муфт з гвинтовою нарізкою), крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх приєднувальні деталі, з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:
8548 Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, не включені до інших груп:
8607 Частини до залізничних або трамвайних локомотивів чи рухомого состава:
8706 00 Шасі з встановленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 8705:
8707 Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705:
8708 Частини та пристрої для автомобілів, товарних позицій 8701 - 8705:
8709 90 00 00 - частини
8710 00 00 00 Танки та бронемашини, з озброєнням чи без озброєння; їх частини:
8712 Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна:
8714 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713:
8715 00 90 00 - частини
8716 Причепи та напівпричепи для всіх транспортних засобів; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини (крім товарних позицій 8716 10, 8716 39, 8716 40 00):
8801 Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші літальні апарати, без двигуна:
8803 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
8907 Інші засоби плавучі (наприклад плоти, плавучі баки, кесони, причали, буї та бакени):
9002 Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, виготовлених з оптично необробленого скла:
9005 Біноклі, монокуляри та інші оптичні трубки та їх каркаси; інші астрономічні прибори та їх каркаси, за винятком радіоастрономічних приборів:
9006 Фотоапаратура (крім кіноапаратури); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім розрядних ламп та трубок товарної позиції 8539 та крім 9006 30 00 00*, 9006 59 00 00*:
9008 Проектори зображення, крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічних):
9011 Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінозйомок, мікропроекціювання:
9012 Мікроскопи, крім оптичних; діфрактографи:
9013 Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, конкретніше згаданих в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних діодів; інша апаратура та інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не пойменовані:
9014 Інші компаси, включаючи навігаційні; навігаційні інструменти та апаратура:
9015 Прилади та апаратура геодезичні (включаючи фотограмметричні), топографічні, землемірні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри:
9016 00 Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з важками або без них:
9017 90 - частини та приладдя:
9022 90 - інші, включаючи частини і приладдя:
9025 Ареометри та аналогічні плавальні інструменти, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без, комбіновані або не комбіновані між собою:
9026 Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, лічильники, витратоміри, покажчики рівня, манометри, лічильники теплоти), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9035:
9027 Прилади та апаратура для фізичних або хімічних аналізів (наприклад, поляризатори, рефрактометри, спектрометри-аналізатори газу або диму); прилади та апаратура для визначення в'язкості, пористості, розтягу, поверхневого тиску тощо, для калориметричних, акустичних або фотометричних вимірювань (включаючи покажчики часу витримки); мікротоми (крім 9027 20*, 9027 20 10 00*, 9027 20 10 90*, 9027 20 90 00*, 9027 30*, 9027 30 00 10*, 9027 30 00 90*, 9027 50 00 00*, 9027 80*, 9027 80 11 10*, 9027 80 11 90*, 9027 80 91 00*, 9027 80 97 00*, 9027 90 10 00*):
9028 Лічильники газові, лічильники рідин або лічильники електроенергії, включаючи ті, що використовуються для стандартизації цих величин:
9029 Інші лічильники (наприклад лічильники числа обертів або кількості продукції, лічильники таксі, покажчики пройденого шляху, педометри); спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
9030 Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади й апарати для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апарати для вимірювання та виявлення альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських, космічних та інших іонізуючих випромінювань:
9031 Контрольно-вимірювальні прилади, апаратура та пристрої, не включені до інших груп: проектори профільні:
9032 90 90 00 Частини і приладдя до приладів та апаратури для автоматичного регулювання або контролю
9101 Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або з собою (включаючи секундоміри), з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами:
9103 Будильники та малі настільні або настінні годинники, в яких встановлено механізм годинників, призначених для носіння на собі або з собою:
9104 00 Годинники, встановлені на панелях приладів та аналогічні годинники для автомобілів, літаків, суден або інших транспортних засобів: (крім тих, що містять радіоактивні світломаси)
9105 Будильники, настільні та настінні годинники і аналогічні годинники, в яких встановлено механізм не для ручного годинника:
9106 Пристрої для контролю часу доби або лічильники для вимірювання, реєстрації інтервалів часу та індикації, будь-яким способом з будь-яким годинниковим механізмом або з синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, годинники з датами, годинники, які записують час):
9107 00 00 00 Вимикачі, що діють в установлений час, та інші прилади, що дозволяють увімкнути механізм у зазначений час, з годинниковим механізмом або з синхронним двигуном
9108 Механізми для годинників, призначених для носіння на собі або з собою, укомплектовані і зібрані:
9109 Механізми для годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, укомплектовані і зібрані:
9110 Механізми годинникові укомплектовані, не зібрані або частково зібрані (комплекти годинникових механізмів); неукомплектовані годинникові механізми, зібрані; заготовки годинникових механізмів:
9111 10 00 00 - корпуси з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами
9111 20 10 00 - - позолочені або покриті сріблом
9111 80 00 00 - інші корпуси
9112 Корпуси настінних годинників та їх частини:
9113 10 - з дорогоцінних металів або з металу, плакованого дорогоцінними металами:
9114 Інші частини годинникові (крім пластмасових корпусів):
9201 Фортепіано, автоматичні або неавтоматичні; клавесини та інші струнно-клавішні інструменти:
9202 Інші інструменти музичні струнні (наприклад, гітари, скрипки, арфи):
9203 00 Органи клавішні з трубами; фісгармонії та аналогічні клавішні інструменти з металевими язичками:
9204 Акордеони та аналогічні інструменти; крім губних гармошок:
9206 00 00 00 Інструменти музичні ударні (наприклад, барабани, ксилофони, тарілки, кастаньєти, маракаси)
9207 Інструменти музичні, в яких звук створюється або посилюється електричними засобами (наприклад, органи, гітари, акордеони):
9208 Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки, птахи співучі механічні, пилки музичні та інші інструменти, не включені до інших груп; сигнальні пристрої різного роду; свистки, сигнальні ріжки та інші горни або сигнальні інструменти:
9209 Частини (наприклад, механізми музичних скриньок) та приладдя для музичних інструментів (наприклад, картки, диски та валики для механічних інструментів); різноманітні метрономи та камертони:
9301 00 00 00 Зброя військова, крім пістолетів, револьверів та холодної зброї
9302 00 Револьвери та пістолети, крім зазначених у товарній позиції 9303 або підкатегорії 9304 00 00 00:
9303 Інша зброя вогнепальна та аналогічні вогнепальні засоби, що використовують згоряння пороху (наприклад, мисливські рушниці та карабіни, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет, пістолети та револьвери для стрільби холостими патронами, пістолети для забою худоби, що стріляють стрижнями, лінемети):
9304 00 00 00 Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки), за винятком класифікованої у товарній позиції 9307
9305 Частини та приладдя виробів товарних позицій 9301 - 9304:
9306 Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети, патрони та інші снаряди і боєприпаси для ведення бойових дій та їх частини, включаючи мисливський дріб та пижі до патронів:
9307 00 00 00 Шаблі (палаші), шпаги, багнети, списи та інша холодна зброя, їх частини та футляри (піхви) до неї
9401 50 00 00 - меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука тощо
9405 92 90 00 - - - інші
9406 00 10 00 - з дерева
9504 40 00 00 - карти гральні
9507 Вудки, гачки та інші вироби для рибної ловлі; сачки будь-якого призначення; прилади (крім включених до товарної позиції 9208 або 9705) та аналогічні вироби для полювання:
9601 Кістка слонова оброблена, кістка, панцир черепаховий, роги тварин, корали, перламутр та інші матеріали тваринного походження для різьблення, оздоблення та вироби з цих матеріалів (включаючи вироби, вироблені формуванням):
9606 худзики, запонки та кнопки; форми для ґудзиків та інші частини ґудзиків, запонок або кнопок; заготовки ґудзиків, запонок:
9607 Застібки-"блискавки" та їх частини:
9608 60 - стрижні для кулькових ручок або олівців, які складаються з кулькового наконечника та балончика з чорнилом:
9608 91 00 00 - - пера для ручок та наконечники для писання
9608 99 - - інші:
9612 Стрічки фарбувальні для друкарських машинок та аналогічні фарбувальні стрічки, просочені фарбою або оброблені іншим способом, призначені для відбитків, на бобінах чи касетах або без них; подушечки штемпельні, просочені або не просочені фарбою, у футлярі чи без футляра:
9613 Запальнички та запалювачі (за винятком запалювачів товарної позиції 3603), механічні або електричні, та їх частини, крім камінців та гнотів:
9618 00 00 00 Манекени та аналогічні вироби; манекени-автомати та рухомі предмети для оформлення вітрин
9701 Картини, живопис та малюнки, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні зображення:
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, естампів та літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур або статуеток з будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові, гербові марки, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий папір, гербовий папір та аналогічні предмети, використані або, якщо не використані, то не знаходяться в обігу або не нового випуску в країні, для якої вони призначені
9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування зоологічні, ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для таких колекцій, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес
9706 00 00 00 Предмети антикваріату віком понад 100 років

_______________

* що використовуються у медичних цілях, мають документальне підтвердження, відповідне маркування.

Доповнення:

1. Зразки для наукових, лабораторних досліджень для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та тестування;

2. Вантажі (продукція):

для особистого вживання;

як подарунок;

одиночні екземпляри автотранспортних засобів, що надійшли на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, органів соціального захисту населення та приватних осіб з метою особистого використання;

в режимі тимчасового ввезення (вивезення), експрес-перевізки;

як інвестиції до статутного фонду суб'єктів підприємницької діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність;

для проведення виставок;

у режимі реімпорту, реекспорту;

рекламного характеру;

реквізити для зйомок кінофільмів, для проведення театральних вистав, тощо;

дипломатичні вантажі;

міжнародні поштові відправлення;

запасні та комплектуючі деталі, що не ввійшли до вищезазначеного додатка;

насіннєвий, розсадковий матеріал, квіти, декоративні рослини за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами;

хімічні реактиви, що не ввійшли до вищезазначеного додатка.

Голова експертної
комісії Інституту медицини
праці академік НАН і АМН України
Голова експертної
комісії Інституту гігієни та
медичної екології член-кор.
АМН України
Голова експертної
комісії Інституту екогігієни
та токсикології член-кор.
АМН України


Ю.І.КундієвА.М.СердюкМ.Г.Проданчук
На сайті також шукають: Тривалумен, Ламотрин інструкція, Циклодинон застосування, Біоцид побічні дії, Локсоф протипоказання